środa, 26 marca 2014

Łąka

Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu.

                                                                                Leena Krohn

Było tak, jakby ogromna łąka wydzielała łagodny, odurzający narkotyk, zwany zapomieniem.
                                                                       Marlen Haushofer